Hyvällä perehdytyksellä rakennetaan toimiva työyhteisö

Tervetuloa Campustalle! 

Campustan henkilöstön määrä kasvaa yhtiön mukana, ja vuoden 2022 aikana meillä aloitti yhteensä 63 campustalaista. Kasvava henkilöstömäärä herättelee kiinnittämään huomiota erityisesti perehdytykseen. Olemmekin viime vuosina hioneet perehdytyksen prosessia mahdollisimman sujuvaan muotoon, jotta se palvelisi mutkattomasti niin esimiehiä kuin uusia työntekijöitämmekin.

Työntekijän aloittaessa uudessa työpaikassa määrittävät ensimmäiset päivät ja kuukaudet paljon. Työtehtävän omaksuminen on toki päällimmäisenä mielessä, mutta alkuajat tuovat mukanaan paljon muutakin. Työntekijä pääsee tutustumaan työyhteisöön ja muodostamaan käsityksen yhtiöstä ja sen toimintatavoista. Työnantajan tehtävänä on puolestaan taata hyvä perehdytys ja positiivisesti vahvistaa työntekijän tuntemusta yhtiöstä ja yhteisistä tavoitteista. On helpompi sitoutua työnantajaan, jonka toiminnan ja strategian tuntee.

Käytössämme on monipuoliset työvälineet tukemaan perehdytyksen prosessiamme. Esittelemme seuraavassa kappaleessa niistä keskeisimmät: 

Perehdytyksen ohje

Perehdytys on tärkeässä osassa laadun varmistuksessa ja henkilöstöstä huolehtimisessa. Hyvin toteutetulla perehdytyksellä on pitkälle kantava vaikutus uuden työntekijän asenteisiin ja työssä menestymiseen. Olemme nämä ajatukset edellä luoneet esimiehille perehdytyksen ohjeen tukemaan uuden työntekijän vastaanottoa ja perehdytyksen prosessia. Ohjeessa käydään läpi perehdytyksen tavoitteet ja vastuut, ja se toimii muistilistana ensimmäisestä päivästä alkaen. 

Perehdytystilaisuus

Campustalla uusille työntekijöille järjestetään aloitusta tukemaan perehdytystilaisuus, jossa käydään läpi yhtiön perustiedot sekä tavoitteet ja strategia. Tilaisuudessa käsitellään myös Campustan arvot, tutustutaan organisaation rakenteeseen ja esitellään käytössämme oleva
Ekokompassi-järjestelmä. ”On todella hienoa tavata uusia tulijoita ja käydä keskustelua vaikkapa yhtiön arvoista. Yritän myös tuoda esille kulttuurimme peruspilareita kuten avoimuutta.” toteaa tilaisuuden vetäjä toimitusjohtaja Maire Virkki. Perehdytystilaisuuteen kutsutaan uudet työntekijät kaikista yksiköistä, ja se on oiva tilaisuus tutustua yhtiön lisäksi myös toisissa yksiköissä aloittaneisiin työkavereihin.

Perehdytyksen palautekysely 

Perehdytyksen onnistumista mitataan henkilöiltä kerättävällä palautekyselyllä. Palautekysely tuottaa numeerista ja kirjallista tulosta, jonka perusteella esimies pystyy paikkaamaan mahdollisia puutteita suoritetussa perehdytyksessä. Kyselyssä pyydetään myös kehitysehdotuksia
perehdytyksen kehittämiseen. Esimiehille on asetettu palautekyselyn tuloksille tavoitetaso, jolla pyritään ohjaamaan esimiesten paneutumista perehdytystyöhön. 

Perehdyttäjän rooli avainasemassa

Työtehtävään tutustuminen ja käytännön tehtävien suorittaminen perehdyttäjän johdolla sinetöi onnistuneen perehdytyksen. Perehdytys on onnistunut silloin, kun uusi työntekijä tuntee olevansa osa työyhteisöä. Perehdyttäminen antaa paljon niin uudelle työntekijälle kuin jo pidempään uraa tehneelle perehdyttäjälle. Työnkuvaa auki selittäessä voi pysähtyä pohtimaan, toimiiko totuttu tapa tehdä työtä. Parhaimmillaan yhdessä perehdytettävän kanssa voidaan kehittää olemassa olevia rutiineja. Yhtenä tavoitteena on, että perehdytettävä uskaltaa tuoda omiakin huomioitaan esille jo työuran alkutaipaleella. 

Me Campustalla näemme hyvän perehdytyksen pohjana niin hyvälle työyhteisölle kuin laadukkaalle toiminnallekin. Kun meillä on selkeä yhteinen päämäärä ja ammattitaitoinen osaajajoukko, emme pelkää tarttua haasteisiin ja katsoa eteenpäin. Haluatko sinäkin campustalaiseksi?

Hae meille töihin: https://campusta.fi/meille-toihin/

JAA TÄMÄ KIRJOITUS

Muita artikkeleita