Kiinteistöhuolto – Suomi sanakirja

Kiinteistöhuolto on laaja kokonaisuus, joka pitää sisällään ison paletin toimenpiteitä ja työkaluja. Kiinteistöhuollon termistö on tekijöille tuttua, mutta ulkopuoliselle se ei välttämättä aukene helposti. Koostimmekin kiinteistöhuollon keskeistä sanastoa kiinteistöhuolto-suomi-sanakirjaksi.

Kun termistö on tuttua, on helppo heittäytyä kiinteistöhuollon kiehtovaan maailmaan. Matkaasi luotsaa Campustan kiinteistöpalvelut. Toimimme Tampereen ja Pirkanmaan alueella – sujuvasti niin suomeksi kuin kiinteistöhuolloksikin.

Kiinteistön ylläpito

Kiinteistön ylläpito on kiinteistön kunnon, käytettävyyden ja viihtyvyyden ylläpitoa. Se myös takaa kiinteistön arvon säilymisen pitkälle tulevaisuuteen. Sukellamme siis ensimmäiseksi ylläpidon keskeisimpään sanastoon.

Kiinteistöhuolto

Kiinteistöhuolto on kiinteistön sisä- ja ulkoalueiden huoltoa ja näin ollen olennainen osa kiinteistön ylläpitoa. Kiinteistöhuollossa samat tehtävät toistuvat säännöllisesti viikoittain ja kuukausittain. Vuodenajat rytmittävät osaltaan kiinteistöhuoltoa.

Ennakoiva kiinteistöhuolto

Ennakoivalla kiinteistöhuollolla viitataan toimenpiteisiin ja strategioihin, joilla pyritään estämään ja minimoimaan kiinteistöjen mahdollisia vikoja, vaurioita tai ongelmia ennaltaehkäisevillä toimilla. Ennakoivan kiinteistöhuollon tavoitteena on ylläpitää kiinteistön toimivuutta, turvallisuutta ja arvoa pitkällä aikavälillä sekä välttämään odottamattomia huoltotarpeita.

Ennakoivan kiinteistöhuollon perusajatuksena on, että säännölliset tarkastukset, huollot ja korjaukset tehdään ennen kuin ongelmat kasvavat suuriksi tai aiheuttavat merkittäviä vahinkoja. Tällainen lähestymistapa auttaa säilyttämään kiinteistön tehokkuuden, pidentämään laitteiden käyttöikää ja vähentämään korjauskustannuksia pitkällä aikavälillä.

Esimerkkejä ennakoivista kiinteistöhuoltotoimenpiteistä voivat olla:

 • Säännölliset tarkastukset: Kiinteistön säännöllinen tarkastaminen mahdollisten ongelmien havaitsemiseksi varhaisessa vaiheessa.
 • Huoltosuunnitelmat: Laaditaan suunnitelmia ja aikatauluja säännöllisille huoltotoimenpiteille eri järjestelmille ja laitteille.
 • Korjaavat toimenpiteet: Välittömät toimenpiteet, kun havaitaan pieniä ongelmia, jotta ne eivät kasva suuremmiksi.
 • Kunnossapitotyöt: Pitkäaikaisten korjaustarpeiden ennakointi ja ajoittaminen, jotta kiinteistö pysyy kunnossa.
 • Teknologian hyödyntäminen: Käyttöön otetaan teknologisia ratkaisuja, kuten etävalvontajärjestelmiä, jotka voivat ilmoittaa mahdollisista ongelmista välittömästi.

Ennakoiva kiinteistöhuolto voi olla taloudellisesti kannattavaa, sillä se auttaa välttämään suurempia korjauskustannuksia ja lisää kiinteistön käyttöikää. Lisäksi se voi parantaa asukkaiden tai käyttäjien tyytyväisyyttä, kun kiinteistöllä ei ole jatkuvia ongelmia.

Kiinteistön huoltokirja

Kiinteistön huoltokirja on tänä päivänä kiinteistöjohtamisen ohjelmisto, johon kirjataan kiinteistön ylläpidon ja huollon keskeiset tiedot. Huoltokirja toimii tärkeänä työkaluna kiinteistönhoidon ammattilaisille, kuten kiinteistöhuoltoyrityksille ja kiinteistöpäälliköille. Huoltokirjaan kirjataan säännöllisesti tehdyt huolto- ja kunnossapitotoimenpiteet, tekniset tiedot, laitteiden huoltohistoria, sekä muut olennaiset tiedot kiinteistön kunnosta.

Kiinteistön huoltokirjassa voi olla seuraavia tietoja:

 • Huoltohistoria: Kirjataan ylös kaikki tehdyt huoltotoimenpiteet, korjaukset ja kunnossapitotyöt. Tämä auttaa ylläpitohenkilöstöä ja huoltoyhtiötä hahmottamaan, milloin ja mitä huoltotoimenpiteitä on viimeksi suoritettu.
 • Laitteiden ja järjestelmien tiedot: Dokumentoidaan kiinteistön tekniset tiedot, kuten laitteiden valmistajat, mallit, asennuspäivät ja tekniset ominaisuudet. Tämä auttaa nopeuttamaan huolto- ja korjaustyötä, kun tarvittavat tiedot ovat helposti saatavilla.
 • Käyttö- ja huolto-ohjeet: Sisältää ohjeet laitteiden oikeaan käyttöön, säännölliseen huoltoon ja mahdollisten ongelmien ratkaisuun.
 • Tarkastuslistat: Lista tarkastettavista asioista ja tarkastusten suorittamisen päivämäärät. Tämä auttaa varmistamaan, että kaikki tarvittavat tarkastukset suoritetaan säännöllisesti.
 • Huolto- ja korjauskustannukset: Kirjataan ylös kaikki huolto- ja korjauskustannukset. Tämä auttaa budjetoinnissa ja antaa käsityksen kiinteistön ylläpidon kustannuksista.
 • Energianhallinta: Ympäristövaikutusten ja energian seuranta ja optimointi.
 • Palvelupyynnöt: Palvelupyyntöjen hallinnointi ja reaktioaikojen seuranta.

Kiinteistön huoltokirja on siis tärkeä työkalu, joka auttaa varmistamaan, että kiinteistöllä tehdään tarvittavat huoltotoimenpiteet ajallaan ja että kaikki tarvittavat tiedot ovat helposti saatavilla. Se myös auttaa suunnittelemaan tulevia huolto- ja kunnossapitotoimenpiteitä sekä seuraamaan kiinteistön kuntoa pitkällä aikavälillä.

Vasteaika

Vasteaika kiinteistöhuollossa viittaa aikaan, joka kuluu siitä hetkestä, kun ilmoitus tai pyyntö huoltotarpeesta tehdään, siihen hetkeen, kun huoltohenkilöstö tai -yritys reagoi ja alkaa käsitellä ilmoitusta. Tämä aika on keskeinen mittari kiinteistöhuollon tehokkuudelle ja asiakastyytyväisyydelle.

Vasteaika vaihtelee eri tehtävien ja sopimusten välillä. Nopea vasteaika on yleensä toivottavaa, erityisesti kiireellisten tai tärkeiden huoltotarpeiden yhteydessä, kuten putkirikon, sähkövian tai muiden hätätilanteiden kohdalla.

Vasteaikaan vaikuttavat useat tekijät, kuten:

 • Kiinteistön huoltosopimus: Sopimuksessa määritellään usein vasteaikavaatimukset eri tilanteille. Tämä vaihtelee kiireellisyysasteen mukaan.
 • Huoltotiimin saatavuus: Riippuen huoltotiimin koosta ja resursseista, vasteaika voi vaihdella.
 • Huoltotarpeen kiireellisyys: Hätätilanteet vaativat välittömämpää reagointia, kun taas suunnitellut huoltotyöt voivat odottaa pidempään.
 • Huoltotyön luonne: Joissakin tapauksissa on tarpeen saapua paikalle nopeasti, kun taas toiset huoltotyöt voidaan suorittaa etänä tai suunniteltuina käynteinä.

Vasteaika on tärkeä osa kiinteistöhuollon tehokasta hallintaa, ja sen avulla varmistetaan, että kiinteistössä esiintyvät huoltotarpeet käsitellään nopeasti ja asianmukaisesti. Tämä edistää kiinteistön käyttäjien tyytyväisyyttä ja auttaa ylläpitämään kiinteistön toimivuutta.

Vuosikello

Kiinteistöhuollon vuosikello on aikataulu, joka sisältää erilaisia huolto- ja kunnossapitotoimenpiteitä kiinteistön ylläpitämiseksi ympäri vuoden. Vuosikellosuunnitelma auttaa organisoimaan ja ajoittamaan erilaiset tehtävät siten, että ne suoritetaan säännöllisesti ja tehokkaasti muuttuvat vuoden ajat huomioiden.

Kiinteistöhuollon vuosikello voi vaihdella kiinteistön tyypin, koon ja käyttötarkoituksen mukaan, mutta siihen voi sisältyä seuraavia yleisiä elementtejä:

Kevät:

 • Ilmanvaihdon tarkastus ja puhdistus.
 • Lämmitysjärjestelmän tarkastus ja huolto.
 • Ikkunoiden pesu ja tiivistysten tarkastus.

Kesä:

 • Puutarhanhoito ja viheralueiden ylläpito.
 • Ilmastointijärjestelmän tarkastus ja huolto.
 • Ulkotilojen pintojen huolto ja mahdollinen maalaus.

Syksy:

 • Lämmitysjärjestelmän tarkastus ja tarvittavat säädöt.
 • Kattotarkastukset ja -huollot.
 • Viemäreiden tarkastus ja puhdistus.

Talvi:

 • Lämmitysjärjestelmän tarkastus ja huolto.
 • Lumenpoisto ja jäätymisen estotoimenpiteet.
 • Ikkunoiden tiivisteiden tarkastus.

Tämä on vain yksinkertainen esimerkki, ja vuosikello voi vaihdella kiinteistöstä riippuen. Tavoitteena on kuitenkin kattaa kaikki keskeiset osa-alueet, kuten lämmitys, ilmanvaihto, vesi- ja viemärilaitteet, rakenteet, ja ulkotilat, varmistaen näin kiinteistön kokonaisvaltainen ylläpito.

Kiinteistöhuollon vuosikello auttaa organisoimaan ja suunnittelemaan huoltotoimenpiteet etukäteen, mikä parantaa kiinteistön tehokkuutta, pidentää laitteiden käyttöikää ja vähentää yllättävien vikojen riskiä.

Kiinnostaako kiinteistöhuollon tiivis tietopaketti? Tutustu 12 kysymystä ja vastausta kiinteistöhuollosta -artikkeliimme!

Kiinteistön tekniikka

Erilaisten teknisten järjestelmien ylläpito ja seuranta on nykypäivänä olennainen osa kiinteistöhuoltoa. Trendaavat termit energiatehokkuus ja energiaseuranta pidetään hallussa teknisellä kiinteistöhuollolla.

Tekninen kiinteistöhuolto

Tekninen kiinteistöhuolto viittaa kiinteistön ylläpitoon ja huoltoon, joka liittyy rakennuksen teknisiin järjestelmiin, laitteisiin ja infrastruktuuriin. Tämä huoltomuoto keskittyy erityisesti rakennuksen teknisiin osa-alueisiin, kuten lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmiin (LVI), sähköjärjestelmiin, hisseihin, valaistukseen, turvajärjestelmiin ja muihin vastaaviin tekniikkaan liittyviin osa-alueisiin.

Tekninen kiinteistöhuolto sisältää usein seuraavia tehtäviä:

 • LVI-järjestelmien huolto: Ilmanvaihto-, lämmitys- ja ilmastointijärjestelmien tarkastus, puhdistus ja säätö.
 • Sähköjärjestelmien tarkastus ja huolto: Sähköjärjestelmien, kuten sähkökeskusten, valaistuksen ja sähkölaitteiden, tarkastukset ja huollot.
 • Hissien huolto: Hissien säännölliset tarkastukset, huollot ja tarvittaessa korjaukset.
 • Turvajärjestelmien ylläpito: Turvallisuuteen liittyvien järjestelmien, kuten palohälytys- ja kameravalvontajärjestelmien, tarkastukset ja huollot.
 • Kiinteistön automaatiojärjestelmät: Älykkäiden rakennusten hallintajärjestelmien ylläpito ja päivitykset.
 • Vesi- ja viemärijärjestelmien huolto: Putkistojen tarkastukset, puhdistukset ja vuotojen korjaukset.

Tekninen kiinteistöhuolto pyrkii varmistamaan, että kaikki tekniset järjestelmät toimivat asianmukaisesti, ovat turvallisia ja tehokkaita. Säännölliset tarkastukset ja huollot auttavat ehkäisemään vikoja, parantamaan laitteiden käyttöikää ja vähentämään äkillisten ongelmien riskiä. Lisäksi se edistää energiatehokkuutta ja turvallisuutta kiinteistössä.

Energiatehokkuus

Kiinteistöjen ylläpidon aktiiviset toimenpiteet tähtäävät energiatehokkuuteen, jolloin energiaa tuotetaan ja käytetään niin ettei sitä mene hukkaan.

Energiaseuranta

Lämmön, sähkön ja energiakulutuksen järjestelmien seurannalla kiinteistöhuolto pystyy varmistamaan kiinteistön energiatehokkaan toiminnan.

Lämmityslaitteiden säädöt ja huollot

Lämmityslaitteiston kunnossapito ja puhdistus sekä toiminnan optimointi tukee laitteiston käyttöikää ja varmistaa energiatehokkuuden. Lämmityslaitteisto on tärkeässä osassa kiinteistön käyttäjäviihtyvyyttä.

Kiinteistön turvallisuus

Kiinteistöhuolto vastaa osaltaan kiinteistön turvallisuudesta ja varmistaa kiinteistön käyttäjän selustan arjessa. Turvallisuuteen liittyvät muun muassa paloilmoittimien huollot ja väestönsuojien tarkastukset.

Paloilmoittimien huollot

Paloilmoittimien huollolla ylläpidetään ilmoittimen toimintakuntoa. Säännöllisesti tapahtuvat paloilmoittimien testaukset ovat kiinteistön käyttäjäturvallisuuden kannalta oleellisia.

Sprinklereiden paineistaminen

Sprinklereiden oikeanlaisen toiminnan varmistaminen ja vesimäärän säätely vähentää rakenteisiin kohdistuvia vaurioita tulipalon sattuessa. Sprinklerit ovat korvaamattomia välineitä tulipalon alkuvaiheen sammutuksessa.

Väestönsuojien tarkastus

Tarkastuksessa väestönsuojan varusteet kartoitetaan ja laitteiden sekä varusteiden kunto arvioidaan vastaamaan lainsäädäntöä ja valmistajien asettamia edellytyksiä. Tarkastuksesta laaditaan raportti, jossa esitetään havainnot sekä mahdolliset puutteet.

Kiinteistön ulkoalueet

Kiinteistöhuolto ulottuu myös seinien ulkopuolelle. Ulkoalueiden hoito on huolehtimista niin saavutettavuudesta kuin ympäristön turvallisuudestakin.

Opasteet

Opasteet ohjaavat kiinteistön käyttäjän liikkumista. Onkin olennaista, että opasteet eli suunnan näyttävät opastekyltit, liikennemerkit ja aluekartat ovat selkeitä ja ajan tasalla.

Lumityöt

Lumen poistaminen kulkuväyliltä sekä lumen kasaus sulaminen huomioiden. Käsilumitöissä lumet poistetaan lumikolaa tai lumityönnintä käyttäen sieltä mihin ei koneellisesti päästä.

Hiekoitus

Piha-alueen liukkauden estämiseksi kulkuväylät hiekoitetaan hiekoitussoralla. Hiekoittaminen ja kulkuväylien kunnossapito laskevat tapaturmia merkittävästi.

Pihojen pesut

Talven jäljiltä hiekoituksen poistaminen ja piha-alueen pesu ovat säännöllisesti toistuvia toimenpiteitä ulkoalueen kunnossapidossa. Pesulla saavutetaan kiinteistölle puhdas ja kutsuva ulkoalue.

Kun kiinteistöhuollon sanasto on hallussa, voit huoletta luottaa käytännön toteutuksen ammattilaisten käsiin. Campustan kiinteistöhuollon osaajat ovat valmiina palvelemaan sinua, tehdään yhdessä parasta kiinteistöllesi!

JAA TÄMÄ KIRJOITUS

Muita artikkeleita