Rekrytoinnin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Campusta Oy/hallinto
Kanslerinrinne 1
33100 TAMPERE
puhelin 040 820 2306
y-tunnus 2184418-6

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
toimitusjohtaja, Maire Virkki
puhelin 040 820 2306
sähköposti:maire.virkki@tuni.fi
Hakemusta, työnhakua ja omia tietoja koskevat tiedustelut ja pyynnöt tulee osoittaa ensisijaisesti rekisteristä vastaavalle työnantajalle eli rekisterinpitäjälle.

2. Henkilötietojen vastaanottajat ja käsittelijät

Rekrytointeihin osallistuvat henkilöt käsittelevät henkilötietoja. Tapauskohtaisesti rekrytoinnissa voidaan käyttää kolmansia osapuolia kuten rekrytointikonsultteja ja asiantuntija-arvioijia.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on mahdollistaa rekisterinpitäjän rekrytointi, jonka tavoitteena on hakijan ja työnantajan välinen työsopimus. Työsuhteen osalta (esim. sijaisuudet) henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on työsopimuksen mukaisten asioiden hoitaminen. (Yleinen tietosuoja-asetus, artikla 6, kohta 1b.)

4. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Pääsääntöisesti ei siirretä. Tietojen siirtoa voi kuitenkin tapahtua EU:n tai ETA:n ulkopuolella esimerkiksi siinä tapauksessa, jossa rekisterinpitäjän rekrytointiin osallistuva henkilö sijaitsee EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

5. Rekisterin tietosisältö ja tietojen säilytys

Rekisteriin kerätään pääosin rekrytoinnissa tarvittavia tietoja, jotka käyvät ilmi rekrytoinnissa toimitetusta hakemuksesta sekä CV:stä ja jotka saadaan rekisteröidyltä itseltään. Kerättävät tiedot ovat useimmiten seuraavat:

 • Nimi- ja yhteystiedot kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, syntymäaika.
 • Kelpoisuuden ja soveltuvuuden arviointiin käytettävät tiedot esim. työkokemus- ja koulutustausta, kielitaidot ja muu osaaminen, kuva
 • Rekrytointiprosessin aikana muodostuvat tiedot kuten sähköpostiviestit, tekstiviestit ja tallennettavat tiedostot
 • Työnantajan tekemät muistiinpanot

Hakemukset säilytetään enintään 3 vuotta valintapäätöksestä. Tietoja voidaan käsitellä tätäkin kauemmin esimerkiksi tilanteessa, jossa rekisteröity on valittu organisaatioon työntekijäksi tai sijaiseksi.

6. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjä vastaa, että tallennettua tietoa käsitellään hyvien tietoturvakäytäntöjen ja rekisterinpitäjän antamien ohjeiden mukaisesti.

7. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on, ellei tietosuojalainsäädännöstä muuta johdu:

 • Tietojen tarkastusoikeus (oikeus saada pääsy henkilötietoihin)
  • Rekisteröidyllä on oikeus tietää, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan vai ei, ja mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu.
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen
  • Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että häntä koskevat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset henkilötiedot oikaistaan tai täydennetään ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi henkilöllä on oikeus vaatia, että tarpeettomat henkilötiedot poistetaan.
 • Oikeus tietojen poistamiseen
  • Rekisteröidyllä on poikkeustapauksissa oikeus saada henkilötietonsa kokonaan poistettua rekisterinpitäjän rekistereistä (oikeus tulla unohdetuksi).
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  • Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista siksi aikaa, kunnes hänen tietonsa on asianmukaisesti tarkistettu ja korjattu tai täydennetty.
 • Vastustamisoikeus
   • Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseensa perustuen milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä.
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
   • Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
   • Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus erityisesti vakinaisen asuin- tai työpaikkansa sijainnin mukaiselle valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus käyttää hallinnollisia muutoksenhakukeinoja sekä muita oikeussuojakeinoja. Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseen liittyvät pyynnöt toimitetaan toimitusjohtajalle.

8. Evästeet

Eväste (Cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän/kävijän päätelaitteelle verkkosivustoa käytettäessä.

Käytämme evästeitä helpottamaan sivuston käyttöä. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeitä ja niiden avulla kerättäviä tietoja käytetään myös verkkosivuston käytettävyyden ja käytön analysoimiseksi, käytön seurantaan ja sivuston kehittämiseksi.

Evästeiden tallennusaika laitteellasi vaihtelee. Poistoajankohta lasketaan viimeisimmän vierailusi perusteella. Kun eväste vanhenee, se häviää laitteeltasi automaattisesti. Halutessasi voit poistaa hyväksymäsi evästeet jälkikäteen. Jos käytössäsi on PC-tietokone ja tuore selainversio, voit poistaa evästeet näppäinkomennolla CTRL + SHIFT + Delete.

Jos näppäinkomento ei toimi ja/tai jos käytät Apple-tietokonetta, ota käyttämäsi selain selville ja napsauta sen jälkeen asianmukaista linkkiä:

Jos käytät useita eri selaimia, evästeet on poistettava kustakin erikseen. Huomaa, että jos et hyväksy evästeiden käyttöä, kaikki sivujen osat eivät ehkä näy koneellasi.